Mem Sir Edward Clive.jpg (114368 bytes)

Mem Judith Lady Clive.jpg (83851 bytes)

Sir Edward Clive Judith, Lady Clive

Mem Edward Bolton & Col Edward Clive.jpg (126611 bytes)

Mem Harriet Clive.jpg (105751 bytes)

Edward Bolton Clive and Col. Edward Clive (son) Harriet Clive

Mem Caroline Clive.jpg (77972 bytes)

Caroline Clive

Mem Lady Catherine Clive.jpg (134686 bytes)

Mem Charles Meysey Bolton Clive.jpg (111283 bytes)

Lady Katherine Clive Charles Mesey Bolton Clive

Mem Alice Clive.jpg (100496 bytes)

Mem Percy Archer Cllive.jpg (146330 bytes)

Alice Clive Percy Archer Clive

Mem Lewis Clive.jpg (163743 bytes)

Mem Meysey George Dallas Clive.jpg (78722 bytes)

Lewis Clive Meysey George Dallas Clive

Mem Robert Henry Clive.jpg (150850 bytes)

Mem George Meysey Clive.jpg (97597 bytes)

Robert Henry Clive

George Meysey Clive

Mem Lady Mary Clive.jpg (52626 bytes)

Lady Mary Katherine Clive